Asociacija nuolatos vykdo veiklą skirtą diskriminavimo apraiškų ir socialinės atskirties mažinimui. Vysto švietimo ir pagalbos praktiką lygių galimybių ir nediskriminavimo skatinimui. Asociacijos specialistai bei savanoriai vykdo gebėjimų stiprinimo, kompetencijų tobulinimo ir švietėjiškas veiklas (mokymai, informacinės kampanijos, konferencijos ir kito formato renginiai), skirtas pažeidžiamų grupių asmenų kompetencijoms lygių galimybių srityje didinti.
Vykdomos tyriminės, analitinės veiklos lygių galimybių srityje, organizuojami visuomenės diskursai. Vykdomos veiklos skirtos mažinti diskriminaciją dėl amžiaus, lytinės orientacijos, lyties, negalios, rasės, odos spalvos, etninės priklausomybės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, tikėjimo, religijos, įsitikinimų ir pažiūrų, socialinės padėties.
Jei esate diskriminuojamas, ar žinote, kad diskriminavimą patiria kitas asmuo skambinkite tel.: 86 6226770 (24/7).